Political Billboards 2020

Графикот за типот на кампањата не се однесува на податоците од мапата, туку од анализата на агенцијата.